Skip site navigation (1)Skip section navigation (2)

2016/svn-src-projects/20160207.svn-src-projects

Messages: 46, sorted by subject
Last update: Mon Feb 13 14:29:18 UTC 2023

home | up | archive sorted by: subject | author | date | reverse date
 1. Feb 1 Glen Barber        svn commit: r295127 - in projects/release-pkg/release: packages scripts
 2. Feb 2 Glen Barber        svn commit: r295155 - in projects/release-pkg: release/packages usr.bin/vi usr.bin
 3. Feb 2 Baptiste Daroussin     Re: svn commit: r295155 - in projects/release-pkg: release/packages usr.bin/vi usr
 4. Feb 2 Glen Barber        svn commit: r295156 - in projects/release-pkg: etc release/packages usr.sbin/autof
 5. Feb 2 Glen Barber        svn commit: r295163 - in projects/release-pkg: release/packages usr.bin/ee
 6. Feb 2 Glen Barber        svn commit: r295164 - projects/release-pkg/etc/rc.d
 7. Feb 2 Glen Barber        svn commit: r295171 - in projects/release-pkg: bin/cat/tests bin/date/tests bin/dd
 8. Feb 2 Glen Barber        svn commit: r295172 - in projects/release-pkg: . bin/csh bin/sh bin/test cddl/cont
 9. Feb 2 Glen Barber        svn commit: r295175 - projects/release-pkg/usr.bin/vi/catalog
 10. Feb 3 Glen Barber        svn commit: r295179 - in projects/release-pkg: lib/libc/tests/gen/execve tests/etc
 11. Feb 3 Glen Barber        svn commit: r295181 - projects/release-pkg/lib/libc/tests/gen/posix_spawn
 12. Feb 3 Glen Barber        svn commit: r295182 - in projects/release-pkg/lib: libthr/tests/dlopen/dso tests
 13. Feb 3 Glen Barber        svn commit: r295189 - in projects/release-pkg: . lib/libc/nls lib/libdevctl sys/po
 14. Feb 3 Bjoern A. Zeeb       svn commit: r295205 - in projects/vnet: . bin/csh bin/setfacl bin/sh bin/sh/tests/
 15. Feb 3 Glen Barber        svn commit: r295215 - in projects/release-pkg/bin/sh/tests: builtins errors execut
 16. Feb 3 Glen Barber        svn commit: r295216 - in projects/release-pkg: bin/tests cddl/tests gnu/tests gnu/
 17. Feb 3 Glen Barber        svn commit: r295219 - in projects/release-pkg: lib/libc/tests/tls/dso tests/sys/ge
 18. Feb 3 Bjoern A. Zeeb       svn commit: r295220 - in projects/vnet/sys: net netinet netinet6
 19. Feb 3 Glen Barber        svn commit: r295225 - projects/release-pkg/release/packages
 20. Feb 4 Glen Barber        svn commit: r295262 - in projects/release-pkg: . release/packages


21. Feb 4 Baptiste Daroussin Re: svn commit: r295262 - in projects/release-pkg: . release/packages 22. Feb 4 Glen Barber svn commit: r295263 - projects/release-pkg/release/packages 23. Feb 4 Glen Barber svn commit: r295266 - projects/release-pkg/release/packages 24. Feb 4 Glen Barber svn commit: r295268 - projects/release-pkg/lib 25. Feb 4 Glen Barber svn commit: r295278 - in projects/release-pkg/lib: lib80211 libarchive libauditd l 26. Feb 4 Glen Barber svn commit: r295279 - in projects/release-pkg: etc/rc.d sbin/casperd 27. Feb 4 Glen Barber svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 28. Feb 4 Nathan Whitehorn Re: svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 29. Feb 4 Glen Barber Re: svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 30. Feb 4 Bryan Drewery Re: svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 31. Feb 4 Bryan Drewery Re: svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 32. Feb 4 Glen Barber Re: svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 33. Feb 5 Nathan Whitehorn Re: svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 34. Feb 5 Glen Barber Re: svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 35. Feb 5 Nathan Whitehorn Re: svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 36. Feb 5 Glen Barber Re: svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 37. Feb 5 Andrey V. Elsukov Re: svn commit: r295280 - projects/release-pkg/release/packages 38. Feb 4 Glen Barber svn commit: r295281 - projects/release-pkg/release/packages 39. Feb 5 Glen Barber svn commit: r295290 - projects/release-pkg 40. Feb 5 Glen Barber svn commit: r295291 - in projects/release-pkg/lib: libalias/libalias libpam/libpam
41. Feb 5 Glen Barber svn commit: r295292 - projects/release-pkg/libexec/rtld-elf 42. Feb 5 Glen Barber svn commit: r295293 - in projects/release-pkg/libexec/casper: . dns grp pwd random 43. Feb 5 Glen Barber svn commit: r295294 - in projects/release-pkg/libexec: atrun rlogind rshd 44. Feb 5 Glen Barber svn commit: r295337 - in projects/release-pkg: gnu/lib/libgcc lib/libc lib/libc++ 45. Feb 6 Dimitry Andric svn commit: r295349 - in projects/clang380-import: contrib/compiler-rt/include/san 46. Feb 6 Dimitry Andric svn commit: r295351 - in projects/clang380-import: . bin/csh bin/dd bin/sh bin/tes


home | up | archive sorted by: subject | author | date | reverse date