Skip site navigation (1)Skip section navigation (2)

2017/svn-src-projects/20170730.svn-src-projects

Messages: 20, sorted by subject
Last update: Mon Feb 13 14:29:23 UTC 2023

home | up | archive sorted by: subject | author | date | reverse date
 1. Jul 23 Hans Petter Selasky    svn commit: r321384 - in projects/bsd_rdma_4_9: . bin bin/date bin/dd/tests bin/ec
 2. Jul 23 Rick Macklem        svn commit: r321394 - projects/pnfs-planb-server/sys/fs/nfsserver
 3. Jul 23 Rick Macklem        svn commit: r321395 - projects/pnfs-planb-server-stable11/sys/fs/nfsserver
 4. Jul 24 Ngie Cooper        svn commit: r321428 - in projects/runtime-coverage: . bin bin/date bin/dd/tests bi
 5. Jul 24 Ngie Cooper        svn commit: r321430 - projects/runtime-coverage/share/mk
 6. Jul 24 Ngie Cooper        svn commit: r321432 - in projects/runtime-coverage: lib/libefivar share/mk
 7. Jul 24 Ngie Cooper        svn commit: r321438 - projects/make-check-sandbox
 8. Jul 25 Ngie Cooper        svn commit: r321449 - projects/runtime-coverage/etc/mtree
 9. Jul 25 Ngie Cooper        svn commit: r321451 - projects/runtime-coverage/lib/msun/tests
 10. Jul 25 Ngie Cooper        svn commit: r321452 - projects/runtime-coverage/lib/msun/tests
 11. Jul 25 Ngie Cooper        svn commit: r321454 - projects/runtime-coverage/lib/msun/tests
 12. Jul 25 Ngie Cooper        svn commit: r321458 - in projects/runtime-coverage: . contrib/netbsd-tests/usr.bin
 13. Jul 25 Ngie Cooper        svn commit: r321482 - projects/runtime-coverage/etc
 14. Jul 26 Mark Johnston       svn commit: r321505 - projects/numa2
 15. Jul 26 Mark Johnston       svn commit: r321506 - in projects/numa2: lib/libmemstat sys/amd64/amd64 sys/arm64/
 16. Jul 26 Hans Petter Selasky    svn commit: r321551 - projects/bsd_rdma_4_9/sys/contrib/rdma/krping
 17. Jul 26 Ngie Cooper        svn commit: r321585 - in projects/runtime-coverage: . cddl/contrib/opensolaris/cmd
 18. Jul 26 Mark Johnston       svn commit: r321590 - projects/numa2/sys/vm
 19. Jul 28 Rick Macklem        svn commit: r321667 - projects/pnfs-planb-server/etc/rc.d
 20. Jul 29 Rick Macklem        svn commit: r321690 - in projects/pnfs-planb-server/sys: amd64/amd64 amd64/include


home | up | archive sorted by: subject | author | date | reverse date